رضا محمدی

مشخصات عمومی فرد
بروزرسانی   1400/5/13
رضا محمدی
سمت رضا محمدی
موقعیت های شغلی
تعداد موقعیت های کنونی :   1
تعداد موقعیت های به پایان رسیده :   0
موقعیت های کنونی
هیئت مدیره - رضا محمدی
بنیان‌گذاری‌ ها
تعداد بنیان‌گذاری‌ ها :   1
مرجع نیازمندی‌های کتاب