رضا زارعان

مشخصات عمومی فرد
بروزرسانی   1401/4/9
رضا زارعان
بنیان‌گذار پرما
بنیان‌گذاری‌ ها
تعداد بنیان‌گذاری‌ ها :   1
پلتفرم ارائه دهنده خدمات واقعیت افزوده