رضا باقری

مشخصات عمومی فرد
بروزرسانی   1401/2/27
رضا باقری
سمت رئیس
موقعیت های شغلی
تعداد موقعیت های کنونی :   1
تعداد موقعیت های به پایان رسیده :   0
موقعیت های کنونی
هیئت مدیره - رئیس
بنیان‌گذاری‌ ها
تعداد بنیان‌گذاری‌ ها :   1
سرمایه گذاری خطرپذیر بر روی کسب و کارهای نوپا