رامین فاضل

مشخصات عمومی فرد
بروزرسانی   1400/3/30
رامین فاضل
بنیان‌گذار بومیکس
بنیان‌گذاری‌ ها
تعداد بنیان‌گذاری‌ ها :   1
شتابدهی در حوزه بیوتکنولوژی