راضیه سبحانی

مشخصات عمومی فرد
بروزرسانی   1400/1/26
راضیه سبحانی
بنیان‌گذار عمو سبزی فروش
بنیان‌گذاری‌ ها
تعداد بنیان‌گذاری‌ ها :   1
پلتفرم فروش اینترنتی کالاهای خوراکی