حنظله اکبری نودهی

مشخصات عمومی فرد
بروزرسانی   1399/9/14
حنظله اکبری نودهی
بنیان‌گذار کارچین
بنیان‌گذاری‌ ها
تعداد بنیان‌گذاری‌ ها :   1
سامانه خدمات حمل و نقل مبتنی بر تکنولوژی بلاکچین