حنظله اکبری نودهی

مشخصات عمومی فرد
بروزرسانی   1400/4/3
حنظله اکبری نودهی
بنیان‌گذار کارچین
بنیان‌گذاری‌ ها
تعداد بنیان‌گذاری‌ ها :   1
سامانه خدمات حمل و نقل مبتنی بر تکنولوژی بلاکچین