حمیدرضا قره زاده

مشخصات عمومی فرد
بروزرسانی   1400/3/29
حمیدرضا قره زاده
بنیان‌گذار حساب فا
بنیان‌گذاری‌ ها
تعداد بنیان‌گذاری‌ ها :   1
سامانه ارائه خدمات حسابداری تحت وب مبتنی بر رایانش ...