حسین علی اکبرکاشانی

مشخصات عمومی فرد
بروزرسانی   1400/7/3
حسین علی اکبرکاشانی
سمت مدیرعامل
موقعیت های شغلی
تعداد موقعیت های کنونی :   1
تعداد موقعیت های به پایان رسیده :   0
موقعیت های کنونی
کارمند - مدیرعامل