حسین ثمرخی

مشخصات عمومی فرد
بروزرسانی   1401/2/27
حسین ثمرخی
سمت مدیرطراحی و توسعه
موقعیت های شغلی
تعداد موقعیت های کنونی :   1
تعداد موقعیت های به پایان رسیده :   0
موقعیت های کنونی
کارمند - مدیرطراحی و توسعه