حسن نجفی

مشخصات عمومی فرد
بروزرسانی   1400/3/29
حسن نجفی
بنیان‌گذار جرمینال
بنیان‌گذاری‌ ها
تعداد بنیان‌گذاری‌ ها :   1
پلتفرم ارائه محصول فایندیما که به کاربر کمک می‌کند ...