حسن باقری

مشخصات عمومی فرد
بروزرسانی   1400/6/29
حسن باقری
بنیان‌گذار گوشتالو
بنیان‌گذاری‌ ها
تعداد بنیان‌گذاری‌ ها :   1
فروشگاه آنلاین گوشت