حسام نوبری

مشخصات عمومی فرد
بروزرسانی   1401/4/9
حسام نوبری
بنیان‌گذار لیدالید
بنیان‌گذاری‌ ها
تعداد بنیان‌گذاری‌ ها :   1
فروشگاه اینترنتی خرید و فروش تلفن همراه