حامد اکبری

مشخصات عمومی فرد
بروزرسانی   1400/4/3
حامد اکبری
سمت مدیرعامل
موقعیت های شغلی
تعداد موقعیت های کنونی :   2
تعداد موقعیت های به پایان رسیده :   0
موقعیت های کنونی
هیئت مدیره - مدیرعامل
هیئت مدیره - مدیرعامل
بنیان‌گذاری‌ ها
تعداد بنیان‌گذاری‌ ها :   2
اپلیکیشنی که به کاربران در عوض قدم هایشان امتیاز ...
پلتفرم امن احراز هویت دیجیتال