جواد ایمانی

مشخصات عمومی فرد
بروزرسانی   1400/1/26
جواد ایمانی
بنیان‌گذار دونیت
بنیان‌گذاری‌ ها
تعداد بنیان‌گذاری‌ ها :   1
پلتفرم تامین مالی جمعی