بیژن صدیق زاده

مشخصات عمومی فرد
بروزرسانی   1400/3/30
بیژن صدیق زاده
بنیان‌گذار میلوژی
بنیان‌گذاری‌ ها
تعداد بنیان‌گذاری‌ ها :   1
مجموعه‌ای از آزمون‌ها و چالش‌های خود شناسی