بهمن بازو

مشخصات عمومی فرد
بروزرسانی   1400/3/30
بهمن بازو
بنیان‌گذار سلامت سبز
بنیان‌گذاری‌ ها
تعداد بنیان‌گذاری‌ ها :   1
پلتفرم تولید دمنوش‌های پروبیوتیک