بهزاد صیفی

مشخصات عمومی فرد
بروزرسانی   1401/4/9
بهزاد صیفی
سمت مدیرعامل
موقعیت های شغلی
تعداد موقعیت های کنونی :   1
تعداد موقعیت های به پایان رسیده :   0
موقعیت های کنونی
هیئت مدیره - مدیرعامل