بهرام ایمان طلب

مشخصات عمومی فرد
بروزرسانی   1400/3/29
بهرام ایمان طلب
بنیان‌گذار وت پارس
بنیان‌گذاری‌ ها
تعداد بنیان‌گذاری‌ ها :   1
پلتفرم انتشار آخرین اخبار و مقالات حوزه سلامت و ...