بهار مازندرانی

مشخصات عمومی فرد
بروزرسانی   1399/12/7
بهار مازندرانی
بنیان‌گذار بهزی
بنیان‌گذاری‌ ها
تعداد بنیان‌گذاری‌ ها :   1
پلتفرم آموزش، پیگیری و پایش بیمار