اکبر هاشمی

مشخصات عمومی فرد
بروزرسانی   1400/1/26
اکبر هاشمی
سمت رییس هیات مدیره
موقعیت های شغلی
تعداد موقعیت های کنونی :   2
تعداد موقعیت های به پایان رسیده :   0
موقعیت های کنونی
هیئت مدیره - رییس هیات مدیره
هیئت مدیره - مدیرعامل
بنیان‌گذاری‌ ها
تعداد بنیان‌گذاری‌ ها :   1
رسانه اختصاصی اکوسیستم استارتاپی ایران