امین یزدان دوست

مشخصات عمومی فرد
بروزرسانی   1399/12/11
امین یزدان دوست
سمت مدیرعامل
موقعیت های شغلی
تعداد موقعیت های کنونی :   1
تعداد موقعیت های به پایان رسیده :   0
موقعیت های کنونی
کارمند - مدیرعامل
بنیان‌گذاری‌ ها
تعداد بنیان‌گذاری‌ ها :   1
پلتفرم تحلیل هوشمند نوارقلب با استفاده از هوش ...