امین ریحانی

مشخصات عمومی فرد
بروزرسانی   1401/4/9
امین ریحانی
بنیان‌گذار مدیکوبوک
بنیان‌گذاری‌ ها
تعداد بنیان‌گذاری‌ ها :   1
اپلیکیشن ارائه بن های تخفیف پزشکی، درمانی و توانبخ ...