امین رضا جوانشیر

مشخصات عمومی فرد
بروزرسانی   1400/3/29
امین رضا جوانشیر
بنیان‌گذار کارازر
بنیان‌گذاری‌ ها
تعداد بنیان‌گذاری‌ ها :   1
سایت استخدام و معرفی مشاغل در شرکت های ایرانی