امین دلشاد

مشخصات عمومی فرد
بروزرسانی   1400/3/29
امین دلشاد
بنیان‌گذار لوکسین تک
بنیان‌گذاری‌ ها
تعداد بنیان‌گذاری‌ ها :   1
سامانه طراحی و تولید تجهیزات هوشمندسازی ساختمان ...