امیر محبعلی نژاد

مشخصات عمومی فرد
بروزرسانی   1400/11/4
امیر محبعلی نژاد
سمت رئیس هیئت مدیره
موقعیت های شغلی
تعداد موقعیت های کنونی :   2
تعداد موقعیت های به پایان رسیده :   0
موقعیت های کنونی
هیئت مدیره - رئیس هیئت مدیره
هیئت مدیره - مدیرعامل
بنیان‌گذاری‌ ها
تعداد بنیان‌گذاری‌ ها :   2
موتور جستجو تحلیل و پردازش اطلاعات رسمی کشور
کیف پول الکترونیکی با قابلیت انتقال پول، خرید ...