امیر فرزام

مشخصات عمومی فرد
بروزرسانی   1400/3/30
امیر فرزام
بنیان‌گذار خانه داران
بنیان‌گذاری‌ ها
تعداد بنیان‌گذاری‌ ها :   1
پلتفرم مدیریت ساختمان و محاسبه شارژ و هزینه ها