امیر فرزاد موسی زاده

مشخصات عمومی فرد
بروزرسانی   1400/1/26
امیر فرزاد موسی زاده
بنیان‌گذار ربات افزار
بنیان‌گذاری‌ ها
تعداد بنیان‌گذاری‌ ها :   1
سامانه عرضه محصولات آموزشی در زمینه رباتیک و الکتر ...