امیر حیدری

مشخصات عمومی فرد
بروزرسانی   1399/5/25
امیر حیدری
سمت مدیرعامل
موقعیت های شغلی
تعداد موقعیت های کنونی :   1
تعداد موقعیت های به پایان رسیده :   0
موقعیت های کنونی
هیئت مدیره - مدیرعامل