امیر حسین محسنی

مشخصات عمومی فرد
بروزرسانی   1400/10/29
امیر حسین محسنی
بنیان‌گذار سریتامد
بنیان‌گذاری‌ ها
تعداد بنیان‌گذاری‌ ها :   1
پلتفرم گردشگری سلامت