امیر اصیل

مشخصات عمومی فرد
بروزرسانی   1401/2/27
امیر اصیل
سمت مدیرعامل
موقعیت های شغلی
تعداد موقعیت های کنونی :   2
تعداد موقعیت های به پایان رسیده :   0
موقعیت های کنونی
کارمند - مدیرعامل
کارمند - مدیرعامل
بنیان‌گذاری‌ ها
تعداد بنیان‌گذاری‌ ها :   2
پلتفرم خرید و فروش محصولات روستایی و عشایری
سرمایه گذار VC