امیرحسین کیانپور

مشخصات عمومی فرد
بروزرسانی   1401/4/9
امیرحسین کیانپور
سمت هم بنیان گذار
آدرس ایمیل :
amirhoseinkianpour313@gmail.com
موقعیت های شغلی
تعداد موقعیت های کنونی :   2
تعداد موقعیت های به پایان رسیده :   0
موقعیت های کنونی
هیئت مدیره - هم بنیان گذار
کارمند - مدیرعامل
بنیان‌گذاری‌ ها
تعداد بنیان‌گذاری‌ ها :   1
سلامت و مارکت پلیس ملزومات حیوانات خانگی