امیرحسین وکیل

مشخصات عمومی فرد
بروزرسانی   1401/4/9
امیرحسین وکیل
بنیان‌گذار تضمین اپ
بنیان‌گذاری‌ ها
تعداد بنیان‌گذاری‌ ها :   1
پلتفرم تضمین معاملات اینترنتی و حضوری