امیرحسین عبیری

مشخصات عمومی فرد
بروزرسانی   1401/4/9
امیرحسین عبیری
سمت عضو هییت مدیره
موقعیت های شغلی
تعداد موقعیت های کنونی :   3
تعداد موقعیت های به پایان رسیده :   0
موقعیت های کنونی
هیئت مدیره - عضو هییت مدیره
کارمند - مدیرعامل
هیئت مدیره - مدیرعامل
بنیان‌گذاری‌ ها
تعداد بنیان‌گذاری‌ ها :   2
درگاه تجمیع خدمات خودرو
بستر زیرساخت‌های ابری یکپارچه صنعت گردشگری