امیرحسین صباحی

مشخصات عمومی فرد
بروزرسانی   1401/4/9
امیرحسین صباحی
بنیان‌گذار تضمین اپ
بنیان‌گذاری‌ ها
تعداد بنیان‌گذاری‌ ها :   1
پلتفرم تضمین معاملات اینترنتی و حضوری