امیرحسین شاپوری

مشخصات عمومی فرد
بروزرسانی   1399/12/7
امیرحسین شاپوری
بنیان‌گذار هوم
بنیان‌گذاری‌ ها
تعداد بنیان‌گذاری‌ ها :   1
تولید گجت باز کردن درب با گوشی هوشمند