امیرحسین دادمان

مشخصات عمومی فرد
بروزرسانی   1401/2/27
امیرحسین دادمان
سمت رئیس هیئت مدیره
آدرس ایمیل :
a.dadman88@gmail.com
موقعیت های شغلی
تعداد موقعیت های کنونی :   1
تعداد موقعیت های به پایان رسیده :   0
موقعیت های کنونی
هیئت مدیره - رئیس هیئت مدیره
1399/1/1
بنیان‌گذاری‌ ها
تعداد بنیان‌گذاری‌ ها :   1
سه کار در یک سایت