امید قیطانی

مشخصات عمومی فرد
بروزرسانی   1400/3/30
امید قیطانی
سمت مدیرعامل
موقعیت های شغلی
تعداد موقعیت های کنونی :   2
تعداد موقعیت های به پایان رسیده :   0
موقعیت های کنونی
هیئت مدیره - مدیرعامل
هیئت مدیره - مدیرعامل
بنیان‌گذاری‌ ها
تعداد بنیان‌گذاری‌ ها :   2
سامانه یکپارچه مدیریت آموزشگاه
سامانه یکپارچه هوشمند سازی مدارس