امید ابوالحسنی

مشخصات عمومی فرد
بروزرسانی   1400/3/30
امید ابوالحسنی
بنیان‌گذار الو محتوا
بنیان‌گذاری‌ ها
تعداد بنیان‌گذاری‌ ها :   1
سامانه تولید محتوا و دیجیتال مارکتینگ