احسان کرمانشاهی

مشخصات عمومی فرد
بروزرسانی   1400/10/29
احسان کرمانشاهی
سمت مدیرعامل
موقعیت های شغلی
تعداد موقعیت های کنونی :   1
تعداد موقعیت های به پایان رسیده :   0
موقعیت های کنونی
کارمند - مدیرعامل
بنیان‌گذاری‌ ها
تعداد بنیان‌گذاری‌ ها :   1
پلتفرم پایش سلامت از راه دور مبتنی بر اینترنت ...