احسان خدارحمی

مشخصات عمومی فرد
بروزرسانی   1400/3/30
احسان خدارحمی
بنیان‌گذار دمان
بنیان‌گذاری‌ ها
تعداد بنیان‌گذاری‌ ها :   2
سامانه یکپارچه مدیریت آموزشگاه
سامانه یکپارچه هوشمند سازی مدارس