ابراهیم حسینی

مشخصات عمومی فرد
بروزرسانی   1399/7/1
ابراهیم حسینی
بنیان‌گذار بارکو
بنیان‌گذاری‌ ها
تعداد بنیان‌گذاری‌ ها :   1
اپلیکیشن درخواست خودرو حمل بار اعم از مینی وانت، ...