آسیه صفازاده

مشخصات عمومی فرد
بروزرسانی   1399/12/7
آسیه صفازاده
سمت مدیرطرح های حوزه سلامت
موقعیت های شغلی
تعداد موقعیت های کنونی :   1
تعداد موقعیت های به پایان رسیده :   0
موقعیت های کنونی
کارمند - مدیرطرح های حوزه سلامت