ویدو فیلم

مشخصات عمومی شرکت
بروزرسانی   1400/4/3
فعال
ویدو فیلم
پلتفرم جامع برای میزبانی سرویس‌های ویدیویی
نوع شرکت :
انتفاعی
تعداد کارکنان شرکت :
1 تا 10 نفر
آدرس دفتر مرکزی :
توضیحات بیشتر

ویدوفیلم یک پلتفرم جامع برای میزبانی سرویس‌های ویدیویی اســت که می‌تواند کسب و کارهای مرتبط با ویدیو را به سرعت و با نیاز مشتری ارائه کند.

بنیان‌گذاران
تعداد بنیان‌گذاران :   1
موقعیت های شغلی
تعداد مشاوران و اعضای هیئت مدیره :  1
تعداد کارمندان :   0
هیئت مدیره - مدیرعامل
خدمات شتاب دهی دریافت شده
تعداد خدمات شتاب دهی دریافت شده :   1
1 ستاک آموزش , فضای کار , منتورینگ
تعداد در هر صفحه:
10
1 - 1 از 1