نسیم تشخیص آزما

مشخصات عمومی شرکت
بروزرسانی   1401/4/8
فعال
نسیم تشخیص آزما
تولید کیت های آزمایشگاهی
استارتاپ
استارتاپ
نوع شرکت :
انتفاعی
تعداد کارکنان شرکت :
11 تا 50 نفر
آدرس شرکت :
استان تهران  ،  شهر تهران  ، مجتمع تولیدی انستیتو پاستور، کیلومتر25 جاده تهران-کرج، مرکز رشد
شرکت :
+98 026 34916073