مروا ژن

مشخصات عمومی شرکت
بروزرسانی   1400/11/8
فعال
مروا ژن
تولید کیت های آزمایشگاهی مرتبط با ویروس کرونا
نوع شرکت :
انتفاعی
تعداد کارکنان شرکت :
11 تا 50 نفر
آدرس شرکت :
ایمیل :
شرکت :
+98 021 76251056
وبسایت:
توضیحات بیشتر

پس از تولید موفق کیت های استخراج ژنوم ویروس کرونا وکیت تشخیص ویروس کرونا به روش PCR ، هم اکنون در صدد تولید سایر کیت های آزمایشگاهی بویژه کیت استخراج DNA و کیت تشخیص HPV است.