دیجی کِر

مشخصات عمومی شرکت
بروزرسانی   1400/11/4
فعال
دیجی کِر
خدمات پرستاری در خانه
استارتاپ
استارتاپ
دسته‌ها :
نوع شرکت :
انتفاعی
تعداد کارکنان شرکت :
11 تا 50 نفر
آدرس شرکت :
ایمیل :
وبسایت: