خوب شو

مشخصات عمومی شرکت
بروزرسانی   1400/10/27
غیر فعال
خوب شو
پلتفرم ارائه خدمات ﭘﺰﺷﮑﻰ و ﭘﯿﺮاﭘﺰﺷﮑﻰ در ﻣﻨﺰل
خلاق
خلاق
استارتاپ
استارتاپ
دسته‌ها :
نوع شرکت :
انتفاعی
تعداد کارکنان شرکت :
11 تا 50 نفر
آدرس دفترمرکزی :
استان تهران  ،  شهر تهران  ، محله مجیدیه شمالی، بزرگراه صیاد شیرازی (بزرگراه رسالت خیابان بنی هاشم بالاتر از بانک سپه)، کوچه سپیده، ساختمان سپید، طبقه ۴، واحد ۵۹
ایمیل :
دفترمرکزی :
+98 21 28111014
توضیحات بیشتر

خوب شو اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺰﺷﮑﻰ و ﭘﯿﺮاﭘﺰﺷﮑﻰ در ﻣﻨﺰل ﮐﻪ ﺑﯿﻤﺎران ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﻃﺮﯾﻖ آن ﻫﺮ ﻧﻮع درﺧﻮاﺳﺖ درﻣﺎﻧﻰ و ﻣﺮاﻗﺒﺘﻰ ﺧﻮد و ﯾﺎ اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮاده ﺷﺎن را در ﮐﻮﺗﺎه ﺗﺮﯾﻦ زﻣﺎن در ﻣﺤﻞ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺧﻮدﺷﺎن درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻨﺪ.