بهرافن

مشخصات عمومی شرکت
بروزرسانی   1400/11/7
فعال
بهرافن
شتابدهنده عمومی برای دانش آموزان و نوجوانان در حوزه آموزش و بازی
شتابدهنده
شتابدهنده
دسته‌ها :
نوع شرکت :
انتفاعی
تعداد کارکنان شرکت :
1 تا 10 نفر
آدرس دفتر مرکزی :
ایمیل :
دفتر مرکزی :
+98 21 66488996
وبسایت:
بنیان‌گذاران
تعداد بنیان‌گذاران :   1
موقعیت های شغلی
تعداد مشاوران و اعضای هیئت مدیره :  1
تعداد کارمندان :   0
هیئت مدیره - مدیرعامل