افق پژوهش نیکان

مشخصات عمومی شرکت
بروزرسانی   1401/4/7
فعال
افق پژوهش نیکان
پلتفرم ثبـت اختـراع داخلـی و بیـن المللـی، ثبـت برنـد، ثبـت طـرح صنعتـی و..
استارتاپ
استارتاپ
نوع شرکت :
انتفاعی
تعداد کارکنان شرکت :
11 تا 50 نفر
آدرس دفترمرکزی :
استان تهران  ،  شهر تهران  ، خیابان سهروردی شمالی، برج بهشت، طبقه اول
دفترمرکزی :
+98 21 88522842
توضیحات بیشتر

افق نیکان در زمینه ثبـت اختـراع داخلـی و بیـن المللـی، ثبـت برنـد، ثبـت طـرح صنعتـی، مشـاوره دانـش بنیـان، اسـتارت آپ ویـزا، فـروش اختراعـات فعالیت دارد.