اسفندگرافیک

مشخصات عمومی شرکت
بروزرسانی   1400/5/6
فعال
اسفندگرافیک
ارائه دهنده خدمات و طراحی های تبلیغات و گرافیکی
نوع شرکت :
انتفاعی
تعداد کارکنان شرکت :
11 تا 50 نفر
آدرس دفترمرکزی :
دفترمرکزی :
+98 21 44881745